Annoucement

Subject แนวทางการขอรับทุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับแพทย์เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
Detail

เอกสารที่ ศว 057.2556 แนวทางการขอรับทุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับแพทย์เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ คลิก

หมายเหตุ: จากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัย (Research Scholarship) ในการสนับสนุนการทำโครงร่างการวิจัย เพื่อให้เกิดผลในทางพัฒนา และจากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ประชุมเห็นชอบให้พนักงานที่ไม่ใช่แพทย์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลการวิจัยด้วย และเห็นชอบให้หัวข้อการวิจัยหัวข้อหนึ่ง สามารถขอรับทุนสนับสนุนเผยแพร่การวิจัยได้หนึ่งครั้งในการนำเสนอผลงาน และหนึ่งครั้งในการตีพิมพ์ผลงาน

 

File