Articles

นอนกรนหรืออาการผิดปกติทางด้านการนอนหลับ

By noppol
1
การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับ
การนอนกรนหรืออาการผิดปกติทางด้านการนอนหลับ
(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล
คุณมักจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า หมดแรง ง่วงอยู่บ่อยๆ
บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกกระวนกระวาย หรือฉุนเฉียว
คุณรู้สึกเหนื่อย หรือเบื่อหน่าย ไม่อยากที่จะพบปะสังสรรค์กับใครๆ
บ่อยครั้งที่คุณอยากจะนอน แต่คุณก็นอนไม่หลับ
คุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้คุณตื่นตลอดเวลา เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น
คุณไม่มีสมาธิที่จะทำงานง่ายๆได้
ความเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยๆ
เพราะความเหนื่อยล้าทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือแม้ขณะขับรถ