Articles

การประเมินความเสี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อม

By noppol
1
กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล
ปวดเข่าเรื้อรัง ซึ่งในระยะแรกๆอาจเป็นๆ หายๆ
ข้อเข่า บวม แดง
ข้อเข่าผิดรูป
เป็นอุปสรรคกับการประกอบกิจวัตรประจำวัน
เข่าฝืด ยืดมีเสียงดังในเข่า
ขาโก่งออกหรืองอผิดรูป