โพสต์ 24 ม.ค. 57 2,107 Views

แนะดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการ ดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองด้อยลง และส่วนใหญ่ต้องใช้ยารักษาโรคทางระบบที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ต้องการการบริการดูแล รักษาใกล้บ้าน เพื่อสภาวะช่องปากที่ดี มีฟันเคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม

แนะดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

กรมอนามัย แนะดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เนื่องจากสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหา หลักด้านสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ การสูญเสียฟันจน ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ส่วนผู้สูงอายุ ที่มีฟัน จะพบฟันผุ รากฟันผุ ปริทันต์อักเสบ ซึ่งมากกว่าครึ่งไม่ได้รับการรักษา นำไปสู่การสูญเสียฟัน และเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปสู่ร่างกาย

กรมอนามัยได้แก้ปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2548 โดยการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพช่องปาก ในโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานปีละ 35,000-38,000 คน มีชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2,939 ชมรม และบริการป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์ในหน่วยบริการ 1,026 แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เนื่องจากสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการ ดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองด้อยลง และส่วนใหญ่ต้องใช้ยารักษาโรคทางระบบที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ต้องการการบริการดูแล รักษาใกล้บ้าน เพื่อสภาวะช่องปากที่ดี มีฟันเคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม กรมอนามัยจึงเตรียมขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ ดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากได้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข และสนับสนุนให้เกิดบริการสร้างเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบผสมผสาน บูรณาการทั้งในระดับตำบลและในชุมชน โดยให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วย ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุโดย 1) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองผ่านชมรมผู้สูงอายุ อสม.หรือผู้ดูแลในชุมชน 2) จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาอย่างง่ายในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3) ประสานและส่งต่อในการรักษาและใส่ฟันตามความจำเป็น รวมทั้ง ติดตามผลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดอายุขัย


ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนะสารพัดวิธีสู่สุขภาพดี ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

27 กุมภาพันธ์ 2557 1.732

กรมการแพทย์เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ระวังป่วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง แนะกินอาหารปรุงสุก และอาหารที่มีวิตามินซีสูง

นักวิจัยพบว่าการทานอาหารเผ็ดเป็นประจำความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง

10 สิงหาคม 2558 1.888

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาจากมะเร็ง หัวใจขาดเลือด และโรคทางเดินหายใจต่างๆ

Familial risk of early and late onset cancer: nationwide prospective cohort study

28 มกราคม 2556 1.713

The highest familial risk was seen for offspring whose parents were diagnosed at an early age particularly for colorectal, lung, breast, prostate, and urinary bladder cancer, melanoma, skin squamous cell carcinoma, and non-Hodgkin’s lymphoma, even when pa