โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,082 Views

ASTHMA

ASTHMA 

ASTHMA At the end of the last year, you may have heard the sad news of the Thai star “Off - Apichat Paupimon”, who died from asthma – a condition he had since he was young. The comedian “Dee-dokmadun”, is now also suffering from asthma in the ICU.

 

Asthma is the illness coming from the allergy. Two third of the asthma patients suffer from the allergy. Generally, the patients always have a cough and a stuffy nose in the morning and in the night. Today, the number of asthmatic patients has increased by 10 percent. In Thailand, we estimate that the number of asthmatic sufferers is about 3 million and around 1,000 asthma patients die each year. Unfortunately, 70 percent of these patients die because they come to the hospital too late.

Generally, asthma is brought on by an allergy to dust, pollen, or even seafood. The allergy has different presenting symptoms, depending on the health of that person. Some people who have severe symptoms will die from this illness. The cause of asthma is contraction of the bronchus and much sputum production, which causes the difficulty in breathing and wheezing. The patient gets progressively tired especially when he/she exhales. However, when the brochospasm becomes worse, there is little noise when the patient breathes. This is why the person may have a fatal asthma attack because he/she cannot breathe and does not get medical treatment in time.

Fatal Asthma Attack, is from symptoms severe enough that may cause the patient’s death. The reason why the patient suffers from a fatal asthma attack is that they do not use the medicines regularly or wrongly use the medication. The other reason is that the bronchus (airway) of that patient becomes hyper-sensitive.

As asthma is a respiratory illness, most of the patients may suffer from colds, sinusitis, bronchial infections and have a high risk of intercurrent diseases.

Asthma is a chronic disease which needs ongoing medical treatment and exercises. These two things can increase immunity against the illness. The patients have to strictly follow the advice from the doctor and must not forget to take their medicines and inhalers. The aerosol inhalers are divided into two types : one is used to prevent the symptoms, while the other is used when the patient is suffers from an asthma attack.

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดดัดกระดูกเข่าให้หายโก่งเเละตรงขึ้น (High Tibial Osteotomy)

27 สิงหาคม 2556 4.042

ผลเสียต่อร่างกายของคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมาเป็นระยะเวลานานๆ นอกจากอาการปวดเข่าเรื้อรังเเล้ว ก็ คือ การที่รูปร่างของขาเเละเข่าที่เคยตรงสวยงาม จะมีลักษณะค่อยๆ เปลี่ยนไป จนกระทั่งข้อเข่า โก่งคดงอมากขึ้น เมื่อเข่าโก่งมากๆ ก็จะทำให้ความยาวของขาข้างนั้นลดลง

กิน-อยู่ อย่างไรให้ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต

23 พฤศจิกายน 2558 6.391

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมคือการรับประทานหนักไปทางผัก ปลา ข้าว ผลไม้ ควรหลีกเลี่ยงมันสัตว์ หนังสัตว์ เครื่องใน ไข่แดง (ไม่ควรทานมากกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์) กะทิ ของหวาน น้ำหวาน

เวชศาสตร์ฟื้นฟู /กายภาพบำบัด

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.300

เมื่อมีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเกิดขึ้น ในระหว่างที่ให้การรักษาอยู่ และภายหลังการรักษาจากแพทย์ผ่านพ้นไปแล้ว ผู้ที่เชี่ยวชาญ ที่จะให้การฟื้นฟูอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ