โพสต์ 24 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,488 Views

เม็ดเลือดแดงนาโน

เม็ดเลือดแดงนาโน

เม็ดเลือดแดงนาโน หรือที่เรียกว่า "respirocyte" จัดเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์นาโน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และดูเหมือนว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้ หลังจากที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และขยายวงกว้างมากขึ้นในระยะเวลาไม่นานที่ผ่านมา ทั้งกระแสตอบรับและกระแสคัดค้านแนวความคิดดังกล่าว สิ่งประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคนิคการผลิตโมเลกุล molecular manufacturing ที่ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตนาโน เทค

เม็ดเลือดแดงนาโนเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นชิ้นโบว์แดงของ Robert Freitas บิดาแห่ง nanomedicine ซึ่งได้นำเสนอสู่สาธารณะตั้งแต่ปี คศ.1996 ในชื่อของ "artificial mechanical red blood cell" และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำมาสู่การนำมาใช้จริงเมื่อผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ขนาดเล็กมากเพียงหนึ่งไมครอน

เม็ดเลือดแดงนาโนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1 ไมครอน เมื่อล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดจะมี

รูปร่างทรงกลมที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบ กับเม็ดเลือดแดงปกติ ส่วนประกอบหลักของเม็ดเลือด

แดงนาโนประกอบไปด้วยคาร์บอนอะตอมรวมทั้งสิ้น 18 พันล้านอะตอม จัดเรียงตัวกันอยู่ในรูป

เหลี่ยมเพชร ประสานเป็นเส้นใยจำนวนมากที่มีรูเปิด และทั้งหมดถูกหุ้มห่ออยู่ภายในส่วนที่เป็น

เปลือกประสิทธิภาพสูงกว่าเม็ดเลือดแดงปกติถึง 236 เท่า สิ่ง ที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงนาโนคือความสามารถในการนำออกซิเจนไป สู่เนื้อเยื่อปลายทางที่มากกว่าเม็ดเลือดแดงปกติถึง 236 เท่า และสามารถปรับสมดุลย์ออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งภาวะกรด-ด่างของเซลล์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบถูกควบคุมด้วยความดันที่ระดับ 1000 บรรยากาศ กลไกการแลกเปลี่ยนก๊าซของเม็ดเลือดแดงนาโนถูกออกแบบให้ควบคุมด้วยหัวปั๊ม active pumping power หัวปั๊มดังกล่าวถูกควบคุมให้เข้าสู่ภาวะสมดุลได้อย่างง่ายดายโดยใช้ระดับของ กลูโคสในเลือดของร่างกายเป็นมาตรบ่งชี้ ถือว่าเป็นปั๊มทางชีวภาพระดับเซลล์ที่ทรงพลังมากที่สุดที่เคยมีมาในทางวิทยา ศาสตร์

นอก จากนี้ทั้งตัวระบบของเม็ดเลือดแดงนาโนยังถูกควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติด้วย คอมพิวเตอร์ขนาด

จิ๋วที่เรียกว่านาโนคอมพิวเตอร์ชนิด on-board และยังสามารถควบคุมผ่านทางระบบสารเคมีและ

เครื่องรับความดันที่สามารถปรับ แต่งได้จากภายนอกร่างกายผ่านทางสัญญาณอะคูสติกที่มีความ

แม่นยำสูง

 

นำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง?

จุดประสงค์หลักของสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ก็เพื่อนำมาใช้ทดแทนการให้เลือดในปัจจุบัน blood

transfusion ไม่ว่าจะเกิดปัญหาภาวะขาดแคลนเลือดที่รับบริจาค หรือปัญหาโรคติดเชื้อที่เกิดจาก

การได้รับเลือด transfusion-related infection ซึ่งนับวันจะพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ และทำให้ค่าใช้จ่าย

ในการตรวจกรองเลือดที่รับบริจาคเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

image

นอก จากนี้ยังได้มีความพยายามศึกษาวิจัยเพื่อนำเม็ดเลือดแดงนาโนมาใช้รักษาโรค โลหิตจางชนิด

ต่างๆ โรคปอดบางชนิดที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของการแลกเปลี่ยนก๊าซ ความผิดปกติที่เกิดกับ

ทารกแรกเกิด นำมาใช้เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเส้นเลือด

ไหลเวียนของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง นำมาใช้ประกอบการรักษาเนื้องอก รวมทั้งการ

วินิจฉัยมะเร็งบางชนิด การช่วยหายใจและประยุกต์ใช้ในเวชศาสตร์การกีฬา รวมทั้งอาจเป็นส่วน

สำคัญในเวชภัณฑ์สำหรับการสู้รบในสมรภูมิสงครามอีกด้วย

 

Key Words: Anemia, Artificial Lung, Artificial Red Cell, Asphyxia, Blood Substitutes,

Decompression Sickness, Gas Transport,Mechanical Artificial Red Cell, Microrobotics,

Nanomedicine, Nanorobotics, Nanotechnology, Oxygen Carrier, Respiration,Respirocytes,

Reversible Oxygen Binding

 

บทสรุป (ตอนที่ 2)

ตัวอย่าง หนึ่งของนาโนเทคทางการแพทย์ที่เด่นชัดที่สุดในปัจจุบันคือเม็ดเลือดแดงนาโน

respirocytes ขณะนี้เวลาผ่านมาเจ็ดปีแล้ว ความคืบหน้าในเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายจำเป็นต้องติดตาม

เทคโนโลยีอย่างใกล้ ชิด และนำเสนอให้สังคมไทยและวงการแพทย์บ้านเราได้ตระหนัก รับรู้ รับ

ทราบข้อมูลใหม่ๆอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ความมั่งคั่งใหม่ของโลกสร้างขึ้นจาก

ความรู้...หรือ บากบั่นกับการผลิต ประกอบ หรือขายโภคภัณฑ์...จึงขยายตัวอย่างง่ายดายเมื่อการ

วิจัยและการพัฒนาไปเร็ว ขึ้น

 

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

151 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เชื้อนิวโมคอคคัส

2 สิงหาคม 2556 4.552

เชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Streptococcus pneumoniae เป็นแบคทีเรียที่สำคัญ และเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่มีความรุนแรง ตั้งแต่น้อยไปจนถึงระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

7 มิถุนายน 2556 61.827

ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

17 สิงหาคม 2558 37.335

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายไปเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรอเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ