โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,341 Views

อาการปวดจากการกดทับเส้นประสาทแบบสไปนอล สตีโนซิส

อาการปวดจากการกดทับเส้นประสาทแบบสไปนอล สตีโนซิส

อาการปวดตามเส้นประสาทแบบ Spinal Stenosisมีลักษณะการปวดที่เกิดการกดทับต่อเส้นประสาทในลักษณะที่คล้ายกับการปวดแบบ Sciatica pain แต่ต่างกันที่ระยะเวลาที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยที่ป่วยแบบ Spinal Stenosis มักจะมีอาการปวดแบบค่อยเป็นค่อยไปมีอาการปวดร้าวไปตามขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง โดยเฉพาะเวลา ยืนนาน เดินนานผู้ป่วยจะสังเกตว่าแต่เดิมเคยยืนได้นานเป็นชั่วโมงแต่ปัจจุบันยืนได้เพียงครึ่งชั่วโมงแล้วมีอาการปวดขาจนต้องนั่งลงหรือผู้ป่วยเคยเดินได้ระยะทางหลายร้อยเมตรแต่ปัจจุบันเดินได้เพียงไม่กี่สิบเมตรก็มีอาการปวดขาจนต้องนั่งลงผู้ป่วยเหล่านี้ คืออาการที่สำคัญของอาการปวดแบบ Spinal Stenosis อาการปวดแบบนี้มักพบในกลุ่มกระดูกสันหลังตีบแคบหรือที่เรียกว่า ภาวะ Spinal Stenosis นั่นเอง เมื่อมีการตีบแคบของช่อง
กระดูกสันหลังส่วนเอว จะทำให้เกิดภาวะเบียดทับของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขา 2 ข้างการเบียดทับของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขา 2 ข้างนั้นก่อให้เกิดปัญหาต่อเส้นประสาท โดยเฉพาะอาการขาดเลือดของเส้นประสาททำให้เส้นประสาทมีลักษณะที่เรียกว่าขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดมาเลี้ยงเส้นประสาทเหล่านั้นจะมีอาการปวดในลักษณะที่เรียกว่า ปวดแบบเป็นเหน็บ (Claudication)อาการปวดแบบนี้จะปวดเหมือนกับการปวดในกรณีที่นั่งทับขาอยู่นานๆ จะมีอาการปวดเหมือนเป็นเหน็บชาลงไปถึงปลายเท้าผู้ป่วยบางรายให้เล่าอาการให้ฟังว่า ยิ่งเดินยิ่งชา ยิ่งเดินยิ่งเป็นเหน็บจนบางครั้งรองเท้าหลุดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะชาพบบ่อยว่าผู้ป่วยที่เป็นอาการปวดขาแบบ Spinal Stenosis มีอายุมากกว่า 45 ปีมักจะเข้าสู่วัยชราสาเหตุเนื่องจากการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังในผู้สูงอายุก่อให้เกิดการตีบแคบของช่องกระดูกสันหลังเนื่องจากมีหินปูนหรือแคลเซี่ยมมาพอกมรากระดูกสันหลัง ก่อให้เกิดการกดทับต่อเส้นประสาทที่อยู่ข้างเคียงผู้ป่วยที่มีอาการปวดขาในลักษณะเช่นนี้ อาจมีอาการตั้งแต่น้อยๆจนกระทั่งมีอาการมากสุด คือ ไม่สามารถเดินได้ หรือเกือบที่จะเป็นอัมพาตในบางรายที่เป็นมากขาอาจจะรีบ และมีปัญหาเรื่องของการกลั้นอุจระปัสวะไม่ได้

อย่าไรก็ตาม การรักษาภาวะอาการปวดร้าวลงขา ที่เรียกว่า การปวดแบบ Spinal Stenosis นี้ สามารถรักษาได้และมีพยากรณ์โรคค่อนข้างดี ในกรณีที่การเกิดวินิจฉัยด้วยเครื่อง X-ray Computer MRI มองเห็นร่องรอยของการตีบแคบของไขสันหลังอย่างชัดเจนเราสามารถแก้ไข้ได้โดยการผ่าตัดซึ่งมีทั้งการผ่าตัดขนาดเล็กและการผ่าตัดขนาดปลานกลางขึ้นอยู่กับผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดีในผู้ป่วยที่มีอาการเป็นไม่มากนักการรักษาโดยการทำกายภาพบำบัด Intervational Spine Pain Management เช่นการทำ Selective Nerve Root Block ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นอาการปวดขาแบบ Spinal Stenosis จึงไม่ควรนิ่งนอนใจการรักษาไม่จำเป็นว่าจะต้องผ่าตัดเสมอไป และนอกจากนี้การรักษาโดยการทำกายภาพบำบัด หรือการทำ International Spine Pain Management ก็ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ การทิ้งให้ผู้ป่วยมีภาวะ Spinal Stenosis เป็นระยะเวลานานไม่ส่งผลดีต่อผู้ป่วยและอาจก่อให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆอันเกิดขึ้นจากผู้ป่วยไม่สามารถออกำลังได้ตามาอีกในอนาคตจึงควรนำผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้มารับการรักษา

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เซลล์บำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคหัวใจ

7 มิถุนายน 2556 5.275

การบำบัดด้วยเซลล์ คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) เพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื้อที่ถูกทำลาย

โรคไตในผู้ป่วย SLE

22 สิงหาคม 2556 12.937

โรคไตในผู้ป่วย SLE มี ความหลากหลายมาก ทั้งในด้านกลไกการเกิดโรค ลักษณะอาการและการดำเนินโรค รวมทั้งการตอบสนองต่อการรักษา โรคในเด็กและในผู้ใหญ่ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้น ผลการศึกษาในผู้ใหญ่จึงใช้ในเด็กได้เช่นกัน

โรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

7 มิถุนายน 2556 3.821

แนวทางในการดูแลตัวเองเบื้องต้นกรณีที่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมสำหรับพี่น้องประชาชนเรืองโรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ