โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,475 Views

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูล นิธิถันยรักษ์ ถือเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่ได้ตั้งขึ้นก่อนที่สมเด็จย่าจะเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ถือเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 271 ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานของมูลนิธิฯ นามของมูลนิธิฯได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้พระราชทานเงินจากกองทุนการกุศลสมเด็จย่า จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ให้เป็นศูนย์การตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ที่ครบวงจร และทันสมัยเทียบเท่าในต่างประเทศ

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิถันยรักษ์มี ดังนี้คือ

  1. - ส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคนิคที่ทันสมัย มีระบบ
  2. ประกันคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี
  3.  
  4. - พัฒนาวิทยาการด้านการตรวจวินิจฉัยเต้านม โดยการฝึกอบรมรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่
  5. เทคนิคให้มีทักษะเชี่ยวชาญทางด้านนี้
  6.  
  7. - เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคของเต้านมแก่
  8. แพทย์ และประชาชนทั่วไปในรูปสื่อต่าง ๆ
  9.  
  10. - ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การกุศลอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

หาก ท่านมีข้อสงสัยหรือมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสนับสนุน

กิจกรรมของมูลนิธิ ขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่ มูลนิธิถันยรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 252-4723-5

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุของอาการหูอื้อหูตึง

28 สิงหาคม 2556 13.818

อาการหูอื้อ หูตึง หมายถึงการได้ยินไม่ชัด หรือสมรรถภาพการได้ยินลดลง เป็นอาการที่พบได้บ่อยและเป็นอาการนำที่สำคัญของการสูญเสียการได้ยิน โรคหรือความผิดปกติใด ๆก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งแต่หูชั้นนอกไปจนถึงหูชั้นใน

ต้อหิน

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.010

คือ ภาวะความดันลูกตาสูง ทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อม เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง มักพบในคนอายุ 40-60 ปี ต้อหินอันตรายกว่าต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อที่ประสาทตาจะเสื่อมไปเรื่อย ๆ ส่วนที่เสียไปแล้วไม่สามารถทำการรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้ ถ้าไม่รักษาทำให้ตาบอดได้

ฝีที่ติ่งหู

6 มิถุนายน 2556 4.954

“ทำไมติ่งหูอักเสบบ่อย บางครั้งมีน้ำหนองไหลซึมออกมา บางครั้งบวมเปล่งและเจ็บมาก” ผู้ป่วยมักจะมีคำถามเหล่านี้ มาปรึกษาแพทย์อยู่เป็นประจำ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ