โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,170 Views

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูล นิธิถันยรักษ์ ถือเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่ได้ตั้งขึ้นก่อนที่สมเด็จย่าจะเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ถือเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 271 ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานของมูลนิธิฯ นามของมูลนิธิฯได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้พระราชทานเงินจากกองทุนการกุศลสมเด็จย่า จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ให้เป็นศูนย์การตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ที่ครบวงจร และทันสมัยเทียบเท่าในต่างประเทศ

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิถันยรักษ์มี ดังนี้คือ

  1. - ส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคนิคที่ทันสมัย มีระบบ
  2. ประกันคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี
  3.  
  4. - พัฒนาวิทยาการด้านการตรวจวินิจฉัยเต้านม โดยการฝึกอบรมรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่
  5. เทคนิคให้มีทักษะเชี่ยวชาญทางด้านนี้
  6.  
  7. - เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคของเต้านมแก่
  8. แพทย์ และประชาชนทั่วไปในรูปสื่อต่าง ๆ
  9.  
  10. - ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การกุศลอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

หาก ท่านมีข้อสงสัยหรือมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสนับสนุน

กิจกรรมของมูลนิธิ ขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่ มูลนิธิถันยรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 252-4723-5

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก

6 มิถุนายน 2556 30.039

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีความชำนาญในเรื่องให้ยาสลบ หรือยาระงับความรู้สึกเราเรียกกันว่า วิสัญญีแพทย์ หรือหมอดมยา หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

3 สิงหาคม 2556 12.721

โรคข้อเสื่อมจัดเป็นโรคข้อเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากความเสื่อมของร่างกายทำให้เกิดความไม่สมดุลในการสร้าง การทำลายและการซ่อมแซมภายในข้อ เกิดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างช้าๆทำให้ผิวกระดูกอ่อนสึกกร่อน

โรคติดเชื้อ (infectious diseases)

1 สิงหาคม 2556 12.619

โรคติดเชื้อ (infectious diseases) หมายถึง โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค การที่จะทำให้เกิดโรคมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ชนิดและปริมาณของเชื้อโรค ภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วย ปัจจัยทางพันธุกรรม เป็นต้น บางครั้งเชื้อโรคก็ไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ