โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 11,834 Views

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในความหมายของคนทั่วไป อาจหมายถึง การมีพร้อมทางด้านฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวที่สมบูรณ์หมายถึงการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส่วนสำคัญ คู่สมรสหลายคู่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนกระทั่วแก่เฒ่า ซ้ำร้ายลูกที่เกิดมายังกลายเป็นเด็กที่ผิดปกติไม่ว่าจะผิดปกติจากความบกพร่องของระดับสติปัญญา ที่เรียกว่าปัญญาอ่อน หรือผิดปกติจากโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย เป็นของฝากติดตัวมาแต่กำเนิด ยิ่งไปกว่านั้น บางคนไม่มีโอกาสแม้จะได้ลืมตาดูโลกเนื่องจากแพทย์จำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนที่จะเป็นอันตราย ต่อทั้งแม่และลูกไปพร้อมๆ กัน เช่น การที่แม่เป็นหัดเยอรมัน เป็นต้น
 
เรื่องต่างๆ เหล่านี้ป้องกันได้ ด้วยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน อย่าคิดว่าการตรวจร่างกายก่อนที่จะตัดสนใจร่วมชีวิตเป็นสามี-ภรรยา เป็นเรื่องของการจับผิดไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่ควรมองว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง และเพื่อการมีครอบครัวที่มีความสุขปัจจุบันความรู้ในเรื่องพันธุศาสตร์ก้าวหน้าไปมาก แพทย์สามารถที่จะตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอ หรือยีนส์ ซึ่งทำให้สามารถตรวจพบได้ว่าหญิงหรือชายที่เป็นคู่สมรสกันนั้นมียีนส์ที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ หากพบก็จะได้ให้คำปรึกษาก่อนตัดสนใจแต่งงานหรือมีบุตรหรือหากพบว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็จะได้ทำการฉีดวัคซีนก่อน เช่นโรคไวรัสตับอักเสบ โรคหัดเยอรมัน เป็นต้น
 
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ยังช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ เช่นโรคหัวใจความดันโลหิต หัดเยอรมัน และในกรณีที่พบว่ามียีนส์ผิดปกติ ไม่สามารถป้องกันได้ หรือโอกาสที่ลูกจะเกิดมามีภาวะผิดปกติมีมาก ก็อาจจะแนะนำให้แต่งงานกันได้โดยไม่ต้องมีบุตร นอกจากนี้การตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปกป้อง ผู้หญิงหรือผู้ชายจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส หรือเอดส์ได้ด้วย
 
วิธีการตรวจร่างกายที่ถูกต้อง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยละเอียด เช่น เช็คความดันโลหิต, วัณโรค, โลหิตจาง
 
ตรวจดูระดับความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด เนื่องจากโรคเลือด สามารถติดต่อทางพันธุกรรม ไปสู่ลูกได้ เช่น
 
1. โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือด (ความเข้ากันของเลือด Hemoglobin Typing) ที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ คือ ร่างกายสร้างเม็ด เลือดแดงผิดปกติ ส่งผลให้ลูกมีการเจริญเติบโตช้า ไม่สมอายุ เด็กบางคน ตับ ม้ามโต ตัวซีดเหลือง หากมีอาการรุนแรง มีอันตราย ถึงชึวิตได้
 
2. โรคฮีโมฟีเลีย เป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ มีอาการเลือดออกง่าย และหยุดยาก
 
3. โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD เป็นโรคที่ติดตัวตลอดชีวิต หากเม็ดเลือดแดงเอนไซด์แตก ลูกจะตัวซีดเหลือง มีอาการเหมือนดีซ่าน ถ้าเม็ดเลือดแตกมาก ก็อาจช็อกได้
  • ตรวจกรุ๊ปเลือด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน
  • ตรวจหาเชื้อเอดส์ เป็นโรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และสามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้ เป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เป็นโรคที่ติดทางเพศสัมพันธ์ และอาจเกิดกับทารกที่มีมารดาเป็นซิฟิลิส
  • ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังลูก และคู่สมรส ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับ และโรคตับแข็ง เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนคุ้มกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลจะขอตรวจเลือดเพื่อเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วหรือยัง
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อหัดเยอรมัน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีไข้ ข้ออักเสบ ต่อมน้ำ-เหลืองโต เป็นผื่นตามตัว และเป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังลูกและคู่สมรสได้ ถ้าโรคนี้เป็นในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ อาจทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์พิการ คุณหมอจึงแนะนำให้ว่าที่คุณแม่ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน ก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ 2 เดือน ซึ่งก่อนที่จะฉีด คุณหมอต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่า ไม่ได้ตั้งครรภ์
  • การตรวจชนิดของโรค [Rh Factor] คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนอาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค่า Rh- เมื่อมีการตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกได้สูงมาก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

จำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันหรือไม่

6 มิถุนายน 2556 2.885

ปกติแล้วฟันของคนเราจะวางตัวอยู่บนเส้นเหงือก หรือชิดติดกับฟันข้างเคียง การแปรงฟันอย่างถูกต้องจะสามารถทำความสะอาดตัวฟันด้านบดเคี้ยว ด้านติดกระพุ้งแก้ม และด้านลิ้น หรือเพดานได้ง่าย ด้านประชิดของฟันหัวท้ายยากที่ขนแปรงจะเข้าไปสัมผัส และทำความสะอาดได้

การดูแลสะดือเด็กแรกเกิด

19 กุมภาพันธ์ 2557 13.331

ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลเด็กแรกเกิด คือ การดูแลสะดือที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคุณแม่หลายท่านไม่กล้าเช็ดสะดือเด็ก ไม่กล้าให้สะดือถูกน้ำ หรือซื้อยาผงต่าง ๆ โรยสะดือเด็ก

นักฟุตบอลตายอีกแล้วที่สเปน

1 กรกฎาคม 2556 4.060

ท่านผู้อ่าน นสพ.เดลินิวส์ และติดตามข่าวกีฬาคงทราบดีว่า สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวการสูญเสียชีวิตของนักฟุตบอลวัยเพียง 22 ปี ชื่อ แอนโตนีโอ เปอร์ต้า (Antonio Pherta)เป็นผู้เล่นกองกลางของทีมเซวิลล์ ซึ่งในขณะที่แข่งขันอยู่ในลีคพรีเมียร์ราลีก้ากับทีมเกตาเฟใน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ