โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,514 Views

ต้อกระจก

ต้อกระจก

ต้อกระจกคือ สภาวะของแก้วตา หรือเลนส์ในลูกตา ไม่ใสเหมือนเดิม อาจจะขุ่นมัว มีผลทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเสื่อมสภาพตามวัย นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทก การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณตา หรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ และมีผลมาที่บริเวณตา เช่น เบาหวาน เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ มีการแก้ไขตาต้อกระจกด้วยการผ่าตัด แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนทันที ทำให้การมองเห็นได้ดีใกล้เคียงกับตาปกติได้

การรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ทำกันมานาน คือการผ่าตัดเอาเลนส์ที่เป็นต้อกระจกออก ก็ยังได้ผลดีเช่นกัน แต่ผู้ป่วยจะต้องใช้แว่นช่วยหลังผ่าตัด เพื่อทำให้การมองเห็นได้ดีใกล้เคียงกับตาปกติได้เหมือนเดิม

ดังนั้น ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องต้อกระจก ควรรับคำปรึกษาและคำแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับจักษุแพทย์นะคะ

 

เป็นสาเหตุตาบอดอันดับแรกในประเทศไทยมีการผ่าตัดลอกต้อกระจก ในทวีปอเมริกาเหนือถึงปีละกว่า

หนึ่งล้านราย ในเมืองไทยปีละประมาณห้าหมื่นราย

วิวัฒนาการการผ่าตัดลอกต้อกระจกได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การผ่าตัดลอก

ต้อกระจกจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะได้ผลแน่นอนดีกว่าเป็นโรคตาชนิดอื่น

ต้อกระจก คืออะไร

คือภาวะที่กระจกตา หรือเลนส์ตาขุ่นทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ตามปกติ ตาจะมัวมาก

น้อยขึ้นอยู่กับต้อกระจกขุ่นมากน้อยแค่ไหน ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่ติดจากตาข้างหนึ่งไปตาอีก

ข้างหนึ่ง บางครั้งเป็นพร้อมกันทั้งสองตา ต้อกระจกจะค่อย ๆ ขุ่นไปอย่างช้า ๆ ใช้เวลาเป็นปี ๆ

ต้อกระจกไม่ใช่โรคมะเร็ง ต้อกระจกสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด การผ่าตัดลอกต้อกระจกขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของแต่ละคน จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำ และเลือกวิธีการผ่าตัดให้แก่ท่านได้ดีที่สุด

สาเหตุการเกิดต้อกระจก

สาเหตุ คือ การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของเลนส์ตา ทำให้เลนส์ขุ่น และนิวเคลียสแข็งแรงขึ้น

พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในผู้สูงอายุ พบบ่อยตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุอื่น เช่น จากกรรมพันธุ์ จาก

อุบัติเหตุตา จากการติดเชื้อ จากการติดเชื้อในครรภ์มารดา ถ้าพบตั้งแต่เกิดก็เรียกว่า “ต้อกระจกจาก

กำเนิด” เช่นในเด็กที่เกิดหลังจากมารดาติดหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ ในคนทีเป็นเบาหวานพบเป็น

ต้อกระจกเร็วกว่าคนธรรมดาถึง 10 เท่า

image

ตาปกติเลนส์ตาใสแสงผ่านไปได้

image

เลนส์ขุ่นเป็นต้อกระจกแสงผ่านเข้าไม่ได้

 

เมื่อเริ่มเป็นต้อกระจก ผู้ป่วยจะรู้สึกตาข้างนั้นมัวคล้ายมองผ่านหมอง อาจมองเห็นภาพซ้อน ขับรถตอน

กลางคืนลำบากขึ้น บางคนต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย แต่เมื่อต้อกระจกเป็นมากขึ้น แว่นตาก็ช่วยให้สายตาดี

ขึ้น จะสังเกตเห็นต้อสีขาวที่ม่านตา

 

การตรวจวินิจฉัย

เมื่อมีอาการตามัวควรไปรับการตรวจจากจักษุแพทย์ ต้อกระจกจะทำให้สายตามัวไปทีละน้อย เมื่อต้อ

สุกจะมองเห็นแต่มือไหว ๆ หรือเห็นเพียงแสงไฟเท่านั้น

 

ปัจจุบันการแพทย์ทันสมัยขึ้น การผ่าตัดลอกต้อกระจกรักษาได้ผลดี มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นไม่มาก

นัก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดลอกต้อกระจกควรไปตรวจกับแพทย์เป็นระยะ ๆ และระมัดระวังอย่าหกล้มตาถูก

กระแทกโดยตรง

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาต้อกระจกด้วยยาละลายต้อกระจก หรือแสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์จะใช้ได้เมื่อ

เคยลอกต้องกระจกมาแล้ว แพทย์ใช้แย็กเลเซอร์ตัดเยื่องถุงเลนส์ที่ขุ่นเท่านั้น การรักษาผ่าตัดลอด

ต้อกระจกแล้วต้องใส่แว่นตาหนาจะเห็นภาพขยาย และด้านข้างภาพจะคดเบี้ยวใช้เวลาชินเป็นเดือน

ลานสายตามแคบ

การผ่าตัดลอดต้อกระจกโดยใส่เลนส์เทียม

เป็นการผ่าตัดที่นิยมกันมากเพราะเป็นการลอกต้อกระจกที่ขุ่นออกไปแล้ว เอาเลนส์เทียมใส่ไว้ในถุง

เลนส์ การเห็นจะเหมือนเดิม ภายไม่ขยาย เช่น ใส่แว่นตาหนา ๆ หลังจากล้างเนื้อต้อกระจกที่ขุ่นออก

แล้ว แพทย์ไดใส่เลนส์เทียมเข้าใจถุงเลนส์ หลังใส่เลนส์เทียมเข้าในถุงเลนส์ ผู้ป่วยจะเห็นเป็นปกติ

ขนาดภาพไม่ขยายใหญ่

การผ่าตัดเอานิวเคลียส และเนื้อเลนส์ออก

การเอานิวเคลียสออกแล้วใช้เครื่องมือซิมโก้ดูดเนื้อเลนส์ที่เหลืออก วิธีนี้ต้องเปิดปากแผลมากกว่า 8

มม. ค่าใช้จ่ายไม่มาก ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ เป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดี การปรับสายตามีการตัดไหม

บ้าง จึงใช้เวลาเป็นเดือนสายตามจะเข้าที่ ถ้านิวเคลียสหรือเนื้อเลนส์ตรงกลางแข็งก็สามารถทำผ่าตัด

ได้

การสลายต้อกระจก

การเอานิวเคลียส และเนื้อเลนส์ออกด้วยวิธีใช้อัลตราซาวนด์ ขณะนี้บางแห่งใช้คำว่า “สลายต้อกระจก”

วิธีการนี้เปิดปากแผลประมาณ 4.5-6 มม. ใช้เลนส์เทียมขนาดเล็ก หรือชนิดเลนส์พับได้ ต้องใช้

อุปกรณ์ เช่น ยาหล่อลื่น เครื่องดูดเลนส์อัลตราซาวนด์มีราคาสูง ทำให้ค่าผ่าตัดสูงขึ้น เมื่อไม่ต้องเย็บ

แผลก็ไม่ต้องตัดไหม การมองเห็นเร็วกว่าการลอกวิธีแรก

ในกรณีที่เนื้อเลนส์แข็งมาก วิธีการสลายเลนส์ด้วยอัลตราซาวด์นั้นต้องใช้เวลานาน อาจทำให้

ต้อกระจกตามีโรคแทรกซ้อนขุ่นได้ จักษุแพทย์ก็อาจจะเลือกลอกต้อกระจกด้วยเครื่องซิมโก้ซึ่ง

ปลอดภัยกว่าการใช้อัลตราซาวนด์เป็นเวลานานในลูกตาม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคตาอื่นอยู่ บางครั้งก็ไม่

เหมาะสมที่จะใส่เลนส์เทียม เช่น กรณีมีการอักเสบบ่อยครั้งของม่านตา มีเบาหวานขึ้นตาในภาวะรุนแรง

เมื่อลอกต้อกระจกแล้วก็ใช้คอนแท็กเลนส์ หรือใส่แว่นตา

 

ต้อกระจกไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร เป็นเรื่องของคนอายุมากเสียส่วนใหญ่ เมื่ออายุมากขึ้นสายตาก็ขุ่นมัว

เพราะเลนต์ตาที่เคยใสเห็นอะไรชัดก็ขุ่นมัวบังแสง ถ้าทิ้งไว้จนต้อแก่จัดมีโรคต้อหินแทรกซ้อน จะมี

อาการปวดตา ตาแดง และบอดในที่สุด ในประเทศไทยต้อกระจกเป็นปัญหาคนตาบอดอันดับแรก และ

ผู้ที่เป็นต้อกระจกแล้วยังไม่สามารถมารับการผ่าตัดได้ประมาณปีละ 150,000 คน

 

การรักษาต้อกระจก

 

ปัจจุบันยังไม่มียาดีที่จะสลายต้อกระจกให้ใสเหมือนเลนส์เดิมได้ยาที่ใช้อยู่ทั่วไปอาจจะช่วยชลอการ

ขุ่นของเลนส์ได้บ้าง แต่ไม่ช่วยให้ใสขึ้น

 

การรักษาที่ได้ผลดี

 

การผ่าตัดลอกต้อกระจกเป็นวิธีที่ปลอดภัย และใช้ได้ผลดีมา 20 กว่าปีแล้ว ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่

ล่าสุดก็คือ “การสลายต้อกระจก” จักษุแพทย์จะใช้อัลตราซาวด์ สลายเลนส์ที่ขุ่นมัวแล้วดูดออก จาก

นั้นจะใช้เลนส์เทียมใส่ เนื่องจากเครื่องสลายเลนส์มีขนาดเล็ก แผลที่เปิดเข้าไปจะเล็กมากไม่ต้องมีการ

เย็บแผล ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน ไม่ต้องนอนนิ่งหลังสลายเลนส์เหมือนการผ่าตัดสมัยก่อน

ที่ต้องนอนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนเป็นเวลาหลายวันหลังการสลายเลนส์ การอักเสบของตาน้อยทำให้การเห็น

ฟื้นตัวเร็วกว่าวิธีอื่น ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน

 

 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 6.561

โรคเอดส์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Acquired Immune Deficiency Syndrome มีชื่อโดยย่อว่า AIDS = เอดส์

การรักษาผู้ติดเฮโรอีน

7 มิถุนายน 2556 3.873

การระบาดของเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทต่างๆ เกิดขึ้นค่อนข้างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้มีผู้เสพติดเฮโรอีนเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เป็นปัญหาของสังคมอย่างใหญ่หลวงที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

24 กันยายน 2556 100.706

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงมีหลายชนิด เช่น เม็ดเลือดแดงขนาดผิดปกติ เม็ดเลือดแดงติดสีผิดปกติ เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ เม็ดเลือดแดงมีสิ่งผิดปกติอยู่ภายในเซลล์ และเม็ดเลือดแดงเรียงตัวผิดปกติ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ