โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 16,019 Views

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

การเลือกใช้ยาในสตรีมีครรภ์มีความสำคัญมาก เนื่องจากยาหรือสารเคมีที่มารดาได้รับสามารถผ่านเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้โดยผ่านทางรก ซึ่งยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นสตรีมีครรภ์จึงต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกใช้ยาต่างๆ รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์อาจจำเป็นต้องมีการประเมินการตั้งครรภ์ก่อนที่จะใช้ยาบางชนิดด้วย
 
การใช้ยาในสตรีมีครรภ์มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายประการ ได้แก่
1. ช่วงอายุครรภ์ที่ได้รับยาหรือสารเคมี การตั้งครรภ์แบ่งเป็น 3 ไตรมาส ได้แก่
 • ไตรมาสที่ 1 คืออายุครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 0-3
 • ไตรมาสที่ 2 คืออายุครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 4-6
 • ไตรมาสที่ 3 คืออายุครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 7-9
ซึ่งยาและสารเคมีก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์แต่ละไตรมาสแตกต่างกันไป ยาบางชนิดอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง หรืออาจมีผลสำหรับทุกไตรมาสก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือใช้ยาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ระหว่างไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
2. ชนิดและปริมาณของยาหรือสารเคมีที่ได้รับ สตรีมีครรภ์ควรใช้ยาในขนาดที่ต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษาในระหว่างการตั้งครรภ์และใช้ในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกันหรือการใช้ยาสูตรผสมในการรักษาโรคหรืออาการต่างๆ
3. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม
4. ภาวะของมารดา เช่น อายุภาวะโภชนาการ หรือโรคประจำตัว
5. สตรีมีครรภ์ควรเลือกวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยาเป็นอันดับแรก เมื่อไม่ได้ผลจึงจะพิจารณาใช้ยาโดยควบคู่ไปกับการรักษาโดยไม่ใช้ยาเพื่อให้มีการใช้ยาน้อยที่สุดและเลือกใช้ยาเท่าที่จำเป็นที่มีข้อมูลความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์มากที่สุด
6. การใช้ยาทุกชนิดในสตีมีครรภ์ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรอย่างใกล้ชิด
 
การจัดกลุ่มยาตามความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ โดยจัดแบ่งตามขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ซึ่งแบ่งประเภทของยาออกเป็น 5 ประเภทคือ Pregnancy Category A, B, C, D และ X
1. Pregnancy Category A จากการศึกษาในมนุษย์พบว่าไม่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์เมื่อใช้ในช่วงไตรมาสแรก และไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์เมื่อใช้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ3 ดังนั้นยาที่จัดอยู่ในประเภทนี้สตรีมีครรภ์จึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
2. Pregnancy Category B จากการศึกษาในสัตว์พบว่ายาที่จัดอยู่ในประเภทนี้ไม่มีความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ดังนั้นยาที่จัดอยู่ในประเภทนี้สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้อย่างปลอดภัย
3. Pregnancy Category C จากการศึกษาในสัตว์พบว่ายาที่จัดอยู่ในประเภทนี้ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ดังนั้นการจะใช้ยาในประเภทนี้ควรใช้เมื่อมีการประเมินจากแพทย์ระหว่างประโยชน์ที่ได้จากการใช้ยาและความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ว่าเกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. Pregnancy Category D ยาที่จัดอยู่ในประเภทนี้มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการพิจารณาแล้วว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ ซึ่งมักจะเป็นการใช้ยาเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือเป็นการใช้ยาเพื่อรักษาโรคที่รุนแรงซึ่งไม่สามารถใช้ยาที่ปลอดภัยมากกว่าได้หรือไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
5. Pregnancy Category X จากการศึกษาในสัตว์หรือมนุษย์พบว่ายาที่จัดอยู่ในประเภทนี้ทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ และมีความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากยา ดังนั้นยาในประเภทนี้จัดเป็นยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์หรือในสตีที่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์
 
ตัวอย่างรายการยาที่จัดอยู่ใน Pregnancy Category D และ X
1. Pregnancy Category D
 • ยาต้านอาการชัก
 • Carbamazepine
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Valproic acid
 • Primidone
 • ยารักษาโรคไทรอยด์
 • Methimazole
 • Propylthiouracil
 • ยาปฏิชีวนะ
 • Cotrimoxazole (เมื่อใช้ในช่วงใกล้คลอด)
 • Sulfadiazine (เมื่อใช้ในช่วงใกล้คลอด)
 • Neomycin
 • Amikacin
 • Gentamicin
 • Kanamycin
 • Netilmicin
 • Streptomycin
 • Tetracycline
 • Doxycycline
 • Chlortetracycline
 • Oxytetracycline
 • Voriconazole
 • ยาลดความดัน (เมื่อใช้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3)
 • Candesartan
 • Irbesartan
 • Losartan
 • Telmisartan
 • Valsartan
 • Candesartan
 • Captopril
 • Enalapril
 • Fosinopril
 • Lisinopril
 • Perindopril
 • Quinapril
 • Ramipril
 • Cilazapril
 • Benazepril
 • Atenolol
 • Bisoprolol
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Labetalol
 • Metoprolol
 • Nadolol
 • Pindolol
 • Propranolol
 • ยาขับปัสสาวะ
 • Hydrochlorothiazide
 • Indapamide
 • Amiloride
 • Furosemide
 • Spironolactone
 • ยารักษาโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • Amiodarone
 • Sotalol
 • ยาระงับปวด (เมื่อใช้ในขนาดสูง หรือใช้เป็นระยะเวลานาน)
 • Codeine
 • Fentanyl
 • Methadone
 • Morphine
 • Pentazocine
 • Pethidine
 • ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตรอยด์ (เมื่อใช้ในช่วงไตรมาสที่ 3)
 • Aspirin (เมื่อใช้ขนาดสูง)
 • Diclofenac
 • Flurbiprofen
 • Ibuprofen
 • Fenoprofen
 • Indomethacin
 • Ketoprofen
 • Naproxen
 • Sulindac
 • Celecoxib
 • Diflunisal
 • Etodolac
 • Ketorolac
 • Mefenamic acid
 • Meloxicam
 • Nabumetone
 • Piroxicam
 • Phenylbutazone
 • ยาต้านอาการซึมเศร้า
 • Amitriptyline
 • Nortriptyline
 • Imipramine
 • Paroxetine
 • ยาคลายกังวล และยานอนหลับ
 • Alprazolam
 • Chlordiazepoxide
 • Clonazepam
 • Clorazepate
 • Diazepam
 • Lorazepam
 • Flunitrazepam
 • Midazolam
 • ยาจิตเวช
 • Lithium
 • ยากดภูมิคุ้มกัน
 • Azathioprine
 • ยาเคมีบำบัด & ยาต้านมะเร็ง
 • Bleomycin
 • Carboplatin
 • Cisplatin
 • Oxaliplatin
 • Chlorambucil
 • Cytarabine
 • Cyclophosphamide
 • Ifosfamide
 • Daunorubicin
 • Doxorubicin
 • Epirubicin
 • Idarubicin
 • Etoposide
 • Gemcitabine
 • Irinotecan
 • Bortezomib
 • Erlotinib
 • Gefitinib
 • Imatinib mesylate
 • Exemestane
 • Flutamide
 • Hydroxyurea
 • Melphalan
 • Mercaptopurine
 • Paclitaxel
 • Tamoxifen
 • Tretinoin
 • Vinblastine
 • Vincristine
 • Vinorelbine
 • ยาฮอร์โมน
 • Lynestrenol
 • ยากลุ่มสเตียรอยด์ (เมื่อใช้ในช่วงไตรมาศที่ 1).
 • Betamethasone
 • Cortisone
 • Dexamethasone
 • Hydrocortisone
 • Prednisolone
 • Triamcinolone
 • ยากลุ่มอื่นๆ
 • Colchicine
 • Iodine
 • Povidone iodine
 • Potassium iodide
 • Sodium iodide
 • Penicillamine
 • Pamidronic acid
 • Zoledronic acid
 • Pentobarbitone
 • Sulfasalazine (เมื่อใช้ในช่วงใกล้คลอด)
 • Terpin hydrate
2. Pregnancy Category X
 • ยารักษาสิว
 • Isotretinoin
 • ยารักษาโรคมาลาเรีย
 • Quinine
 • ยารักษาไมเกรน
 • Ergotamine tartrate
Dihydroergotamine
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • Warfarin
 • ยานอนหลับ
 • Flurazepam
 • Temazepam
 • Triazolam
 • Estazolam
 • ยาลดไขมันในเลือด
 • Atorvastatin
 • Cerivastatin
 • Fluvastatin
 • Lovastatin
 • Pravastatin
 • Rosuvastatin
 • Simvastatin
 • ยาฮอร์โมน
 • Clomiphene
 • Chorionic gonadotrophin
 • Desogestrel
 • Danazol
 • Diethylstilbestrol
 • Dienestrol
 • Estradiol
 • Estrone
 • Ethinyl estradiol
 • Gestodene
 • Goserelin
 • Leuprorelin
 • Nafarelin
 • Norethisterone
 • Levonorgestrel
 • Medroxyprogesterone
 • Megestrol
 • Mestranol
 • Methyltestosterone
 • Norgestrel
 • Fluoxymesterone
 • Follitropin alfa
 • Follitropin beta
 • Urofollitropin
 • Ganirelix
 • Oxandrolone
 • Testosterone
 • ยาเคมีบำบัด & ยาต้านมะเร็ง
 • Fluorouracil
 • Methotrexate
 • ยากลุ่มอื่นๆ
 • Acitretin
 • Finasteride
 • Dutasteride
 • Alprostadil
 • Bosentan
 • Ergometrine
 • Fluorescein
 • Leflunomide
 • Misoprostol
 • Nandrolone
 • Oxymetholone
 • Oxytocin
 • Nicotine
 • Raloxifene
 • Ribavirin
 • Thalidomide

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลือดกำเดาออก

5 มิถุนายน 2556 2.754

ส่วนใหญ่เลือดกำเดาไหลเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่และมักเกิดในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้ง ทำให้เยื่อบุจมูกพลอยแห้งและตกสะเก็ดตามไปด้วย หากสะเก็ดถูกแคะ แกะ เกลา

เอ็นหัวเข่าขาด

1 กรกฎาคม 2556 6.131

วันนี้ผมขอนำจดหมายของแฟนคอลัมน์นี้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สำหรับกรณีที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือญาติมิตรของท่าน เพราะผมเห็นว่าเป็นปัญหาที่ผมในฐานะแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือแพทย์ด้านโรคกระดูกและข้อ มักจะพบผู้ป่วยลักษณะนี้บ่อยๆ

ตากุ้งยิง

6 ตุลาคม 2562 128.642

ตากุ้งยิงสามารถพบได้ทุกอายุ ทุกเพศ เป็นการอักเสบของหนังตา สมัยก่อนถ้าใครตาบวมแดง และมีตุ่มเล็กๆขึ้นที่ตา มักจะถูกล้อว่าเป็น “ตากุ้งยิง” และคาดเดาสาเหตุต่างๆของการเกิดตากุ้งยิง บริเวณขอบเปลือกตาของคนเราจะมีต่อมขนาดเล็กๆ เป็นจำนวนมาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ