โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,748 Views

การลดการกดของหมอนรองกระดูกโดยการใช้เข็มความถี่สูง

การลดการกดของหมอนรองกระดูกโดยการใช้เข็มความถี่สูง

การลดการกดของหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยการใช้เข็มคลื่นเสียงความถี่สูง หรือที่เรียกว่า Radio Frequency วัตถุประสงค์ของการใช้การรักษาโดยวิธีนี้ เพื่อที่จะทำให้เกิดการยุบตัว และการลดขนาดของหมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่มีผลลดแรงกดที่เส้นประสาท

การรักษาวิธีนี้เป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดวิธีหนึ่ง โดยการรักษาจะกระทำโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่หลังจากนั้นจะสอดเข็มเข้าไปในบริเวณหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งเข็มนี้จะพุ่งเข้าสู่หมอนรองกระดูกสันหลังในส่วนโป่งทับเส้นประสาทคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ Radio Rrequencyจะทำให้แรงกดดันภายในหมอนรองกระดูกสันหลังลดลงการรักษาด้วยวิธีนี้จะได้ผลดีในโรคหมอนรองกระดูกสันหลังโป่ง บางประเภทจำเป็นที่จะต้องใช้การพิจารณาโดยรอบคอบและเลือกพยาธิสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังให้เหมาะสมกับการรักษาและผู้ป่วยจะต้องได้รับการอธิบายถึงโอกาสสำเร็จรวมทั้งอัตราเสี่ยงของการรักษาโดยวิธีนี้กับผู้ป่วยซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้รับการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อกรุงเทพ

7 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันสุขภาพจิตโลก และสถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบัน

4 สิงหาคม 2556 6.287

สุขภาพกายและสุขภาพจิต จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกัน ผู้ที่มีโรคทางกายเรื้อรัง จิตใจก็จะเป็นส่วนสำคัญที่คอยประคองให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และร่วมมือในการรักษา เพื่อต่อสู้โรคทางกายต่อไป

การร้อง 3 เดือน

19 กุมภาพันธ์ 2557 3.104

การร้อง 3 เดือน หรือร้องร้อยวัน เป็นปัญหาที่พบได้ในช่วงทารกแรกเกิดจนถึง 6 สัปดาห์แรก ลักษณะการร้องแบบนี้ มักมีลักษณะเฉพาะคือ เด็กมีอาการปกติดีทุกอย่าง แต่แล้วอยู่ดีๆ เด็กก็ร้องกรีดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ

กัญชา

7 มิถุนายน 2556 48.274

กัญชา (cannabis)เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน พบหลักฐานว่ามีการปลูกกัญชากันมานานกว่า 10,000 ปี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ