โพสต์ 24 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,350 Views

การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต

โลหิต เป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อร่างกาย เปรียบเสมือนสายธารหล่อเลี้ยงชีวิต ตามปกติแล้วมนุษย์เราจะมีโลหิตไหลเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ 4,000 - 5,000 ซี.ซี แต่การบริจาคโลหิตจะบริจาคเพียง 300 - 400 ซี.ซี หรือประมาณ 6-7% เท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่ส่งผลก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่กลับจะเป็นผลดีเพราะเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดโลหิต ใหม่ๆ ออกมาชดเชยและใช้งานต่อไป ทำให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตและไขกระดูกทำงานได้ดี การบริจาคโลหิตจึงสามารถบริจาคได้ทุกๆ 3 เดือน

 

  1. สำหรับคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต มีดังนี้ค่ะ

  2. บริจาคได้ทั้งหญิงและชาย ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  3. อายุ 17 - 60 ปี และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป

  4. ไม่มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติด ( ชนิดฉีด)

  5. ต้องไม่เป็นเอดส์ , โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

  6. ไม่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์

  7. ความดันโลหิต ซิสโตริคไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท

เมื่อ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตแล้ว เราหวังว่าท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่มาช่วยกัน

สร้างสรรค์สังคม /โดยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเจ็บ / ได้ที่สาขาบริการโลหิตเหล่ากาชาด

จังหวัดโรง พยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์หมายเลข 252-4106-9 นะคะ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

167 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจและการประเมินความรุนแรงของการกรน

10 สิงหาคม 2556 3.646

การตรวจและประเมินความรุนแรงของการกรนใช้หลักการเดียวกับการตรวจรักษาโรคอื่นๆ โดยทั่วไปคือเริ่มจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม

ภัยเงียบจากไวรัสตับอักเสบชนิดซี (RNA virus)

2 สิงหาคม 2556 3.302

ไวรัสตับอักเสบซี เป็น อาร์เอ็นไวรัส (RNA Virus) ถูก ค้นพบมากว่า 13 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989) และเป็นสาเหตุที่พบเป็นอันดับแรกๆ ของภาวะตับอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเลือด เป็นไวรัสที่มีคุณสมบัติในการกลายพันธุ์ได้สูง

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

20 ตุลาคม 2558 14.474

เกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้อมเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตัน เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ