โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,687 Views

การตรวจและการประเมินความรุนแรงของการกรน

การตรวจและการประเมินความรุนแรงของการกรน

การตรวจและประเมินความรุนแรงของการกรนใช้หลักการเดียวกับการตรวจรักษาโรคอื่นๆ โดยทั่วไปคือเริ่มจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม

การซักประวัติ

ประกอบด้วยประวัติที่เกี่ยวกับการกรน และการหยุดหายใจ ซึ่งตัวผู้ที่กรนเองมักไม่ทราบ ประวัติที่ถูกต้องแน่นอนมักได้จากผู้ใกล้ชิดสิ่งที่ควรต้องทราบได้แก่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการดังกล่าวความถี่ของการกรน (บ่อยมากน้อยเพียงใด) ความดังของเสียงกรนขณะหลับมีลักษณะของการหยุดหายใจร่วมด้วยหรือไม่มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้กรนมากขึ้นรวมทั้งผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกรนในผู้ป่วยที่มารักษา เช่นความสัมพันธ์ในครอบครัว ความอับอายอาการทางกายที่อาจเกิดจากการกรนและการหยุดหายใจ

ประวัติอื่นๆ

โรคประจำตัวและสุขภาพของผู้ที่เข้ารับการรักษา การใช้ยาเสพติด หรือประวัติการสัมผัสสารเคมี

การตรวจร่างกาย

การตรวจร่ายกายทั่วไป ได้แก่ general appearance, น้ำหนัก, ส่วนสูง (เพื่อคำนวณหา BMI), วัดรอบคอ, systematic review เพื่อดูสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วยรวมทั้งโรคทางระบบประสาทที่อาจมีส่วนร่วมในการกรนหรือการหยุดหายใจของผู้ป่วย และโรคที่อาจเป็นผลกระทบ (Sequale) ของการหยุดหายใจขณะหลับ
การตรวจร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมากเป็นการตรวจทางด้าน หู คอ จมูก เป็นหลักเนื่องจากตำแหน่งที่เกิดการตีบแคบของทางเดินหายใจจนทำให้เกิดกรกรนและการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดบริเวณช่องทางเดินหายใจส่วนบนโดยควรทำการตรวจดังนี้

·     รูปหน้า มีลักษณะความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกใบหน้าหรือไม่

·     จมูก โพรงจมูก และ nasopharynx มี septal deviation หรือ polyp หรือไม่ อาจต้องใช้ Otoscopeช่วยในการตรวจในโพรงจมูกเพื่อให้ได้รายละเอียดมากขึ้น

·     Oral cavity และ Oropharynx ดู การสบของฟันบนและล่าง ขนาดของลิ้น ลักษณะของเพดานอ่อน และลิ้นไก่ การยกตัวของลิ้นไก่ขณะเปล่งเสียง ขนาดของต่อมทอนซิล

·     Hypopharynxและ larynx ดูลักษณะของ โคนลิ้น ต่อมทอนซิลบริเวณโคนลิ้น ผาปิดกล่องเสียง รวมทั้งก้อนผิดปกติบริเวณต่างๆ

การตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม มีหลายวิธี ส่วนมากทำเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการคือเพื่อประเมินความรุนแรงของการกรนหาว่ามีภาวะ sleep apnea หรือไม่ และเพื่อดู underlying disease บางอย่างที่มีผลต่อการกรนหรือเป็นภาวะที่เพิ่มอันตรายจากการกรนต่อผู้ป่วยการตรวจค้นฯ นี้มีหลายวิธีดังนี้

เพื่อประเมินความรุนแรง

Sleep study หรือ polysonography (PSG) แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับตามความละเอียดในการตรวจ (จำนวน parameter ที่ตรวจ) ได้แก่

·     ระดับที่ 1 (Full PSG) ประเมินทั้ง Sleep pattern และ ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับโดยจะตรวจวัด Parameter ต่างๆ ดังนี้ Sleep pattern : Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Electro-oculogarphy (EOG) ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ : การหายใจ, Chest & abdominal movement, Oximetry, EKG, body position, เสียงกรน

·     ระดับที่ 2 ตรวจคล้ายกับ Full PSG โดยตรวจวัด Parameter ต่างๆน้อยกว่า แต่จะยังคงตรวจ Sleep pattern ร่วมด้วย

·     ระดับที่ 3 ไม่ได้ประเมิน Sleep pattern แต่ยังคงตรวจความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

·     ระดับที่ 4 มีการตรวจวัด Parameter เพียง 1-2 ชนิด เช่น Oxymetry, holter EKG เป็นต้น
Airway assessment โดยดูทั้งในส่วนของ จมูก oral cavity oropharynx hypopharynxและ larynx รวมทั้งโครงสร้างของกระดูกใบหน้า การตรวจในกลุ่มนี้ได้แก่ Acoustic rhinometer, film soft tissue lateral neck and nasopharynx, Cephalometry, CT scan, MRI, , Muller’s maneuver

การรักษาจะทำอย่างไร ?

ขึ้นกับชนิดของการนอนกรน และระดับความรุนแรง โดยถ้ามีการหยุดหายใจร่วมด้วย ไม่ควรปล่อยไว้โดยไม่รักษา

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกลัอง full endoscope

3 สิงหาคม 2556 2.713

ในปัจจุบันเทคนิคเทคโนโลยีในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่เล็กที่สุด ได้แก่การผ่าตัดผ่านกล้อง Full endoscope ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้องแบบสอดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. และมีช่องเพื่อที่จะให้เครื่องมือในการผ่าตัดสอดเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวก

ไตวายเรื้อรัง

21 สิงหาคม 2556 2.233

การปฏิบัติตัวประจำวันที่สำคัญในผู้ป่วย คือ การลดปริมาณอาหารโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ และไข่ ลดโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว ถ้ามีอาการบวม หรือมีความดันเลือดสูง ก็ต้องงดของเค็มให้ทานแต่อาหารที่จืด ๆ สำหรับผลไม้ก็รับประทานได้นิดหน่อยแต่ลดปริมาณลง ส่วนพวกแป้ง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้โฟม

6 มิถุนายน 2556 1.823

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโฟมหรือการทำลายโฟม จะก่อให้เกิดสาร (CFC) หรือสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งมีความคงตัวสูงมาก ไม่เป็นพิษต่อร่างกายแต่มีผลกระทบทำให้โอโซนในบรรยากาศลดน้อยลง ทำให้ไม่สามารถดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ต ซึ่งมีพิษต่อคน สัตว์ พืช

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ