โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 21 ก.พ. 61 9,263 Views

การตรวจสมรรถภาพร่างกาย สำคัญอย่างไร

 การตรวจสมรรถภาพร่างกาย สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันการเอาใจใส่สุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีผู้คนจำนวนไม่น้อยทราบถึงสุขภาพตนเองก็ต่อเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ผู้คนหลายคนคิดว่าการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีทั่ว ๆ ไป ก็เพียงพอในการบ่งบอกประสิทธิภาพร่างกาย ซึ่งไม่เป็นจริงเสมอไป หลาย ๆ ท่านอาจจะพบว่าตนเองออกกำลังเพียงเล็กน้อย หรือทำงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลียมาก ทั้ง ๆที่การตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ เหตุการณ์เหล่านี้พบได้บ่อย ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ที่ประกอบด้วยการเจาะเลือด เอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ จะเป็นการตรวจเช็คร่างกายในขณะพักเท่านั้น ไม่ได้ตรวจในขณะที่ร่างกายมีการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าสมรรถภาพกายดีมากเพียงใด

สมรรถภาพทางกายคืออะไร (Physical Fitness)

สมรรถภาพทางกาย หรือ ความฟิต หมายถึง ลักษณะสภาพร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความทนทานต่อการปฏิบัติงาน มีความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีมักจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส บุคลิกดี ความมั่นใจตัวเองสูง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจอะไรบ้าง

1. การซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไป เป็นการตรวจพื้นฐานสภาพร่างกาย ก่อนที่จะเข้าทดสอบ เช่น วัดชีพจร ความดันโลหิต หาค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นต้น รวมถึงการซักประวัติของโรคที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถภาพ ซึ่งเป็นการประเมินถึงขีดจำกัด หรือข้อควรระวังในการทดสอบ

2. วัดปริมาณไขมันในร่างกาย โดยใช้เครื่องมือเฉพาะในการวัดความหนาชั้นไขมันใต้ผิวหนังในจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ค่าที่ได้จะบ่งบอกถึงเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย น้ำหนักตัวที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล

3. ตรวจสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ เป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ (ในการแลกเปลี่ยนอากาศเข้าออกจากปอด) ผู้ที่มีสมรรถภาพของปอดดี จะทำให้มีความทนทานในการทำงานได้มากขึ้น ไม่เหนื่อยเร็ว ขณะเดียวกันถ้ามีสมรรถภาพของปอดลดลง ก็อาจบ่งบอกถึงการขาดการออกกำลังกาย หรือมีพยาธิสภาพในปอด จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่มีประวัติสูบุหรี่มานาน หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอด หรือผู้ที่มีปัญหาของระบบทางเดินหายใจ เช่น เหนื่อยง่าย

4. การวัดความอ่อนตัวร่างกาย เป็นการวัดสมรรถภาพของข้อต่อต่าง ๆ รวมทั้งเอ็นและกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อ ผู้ที่มีความอ่อนตัวของข้อต่อน้อย จะมีโอกาสบาดเจ็บจากการทำงาน หรือออกกำลังกายมากกว่าผู้ที่มีสมรรถภาพความอ่อนตัวดี และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการปวดเรื้อรังได้ การตรวจพบและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำเบื้องต้น จะช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บของร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และออกกำลังกายได้ดีขึ้น

5. การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นการวัดแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น กำลังของกล้ามเนื้อแขน เป็นต้น

6. ตรวจสมรรถภาพของระบบหัวใจ และการไหลเวียนเลือด เป็นการวัดอัตราการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกาย ซึ่งจะบ่งชี้ไปถึงประสิทธิภาพของหัวใจ และปอดที่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวัน

การเตรียมตัวทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 30-45 นาที
- ควรงดอาหารหนักอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจ อาจรับประทานอาหารเบา ๆ ได้ และควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ ฯลฯ
- เตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม (เสื้อผ้าสบาย ๆ มีความคล่องตัวดีไม่คับ หรือหลวมเกินไป)
- ถ้าท่านมีโรคประจำตัว หรืออยู่ระหว่างการใช้ยาอันอาจมีผลต่อการทดสอบ โปรดแจ้งแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการทดสอบสมรรถภาพ
- เพื่อความถูกต้องในการทดสอบ ไม่ควรออกกำลังกายใด ๆ มาก่อนในวันนั้น

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

27 สิงหาคม 2558 6.124

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกลัอง full endoscope

3 สิงหาคม 2556 2.911

ในปัจจุบันเทคนิคเทคโนโลยีในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่เล็กที่สุด ได้แก่การผ่าตัดผ่านกล้อง Full endoscope ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้องแบบสอดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. และมีช่องเพื่อที่จะให้เครื่องมือในการผ่าตัดสอดเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวก

ผู้หญิงต้องรู้ ปวดศีรษะไมเกรนช่วงที่มีประจำเดือน

18 กันยายน 2558 237.206

ในช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ ก่อนมีประจำเดือน 1-3 วันระดับเอสโตรเจนจะลดลงอย่างรวดเร็ว (estrogen withdrawal) จะเกิดการกระตุ้นให้ทำให้ปวดศีรษะไมเกรนได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ