โพสต์ 7 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,707 Views

การตรวจกล่องเสียงด้วยอุปกรณ์พิเศษ

การตรวจกล่องเสียงด้วยอุปกรณ์พิเศษ 

ปกติแล้วการตรวจกล่องเสียงนั้น โดยทั่วไปจะใช้กระจกเล็กๆ ส่องเข้าทางช่องปาก แล้วดูด้วยตาของแพทย์ หรืออาจใช้กล้อง (มีทั้งแบบแข็ง Rigid และแบบอ่อน Flexible) ส่องก็ได้ ซึ่งการดูด้วยตาเปล่านั้นมีข้อจำกัด เช่น สิ่งผิดปกติเล็กๆ ที่กล่องเสียงนั้นอาจมองไม่เห็น หรือไม่ชัดเจนได้ การใช้กล้องส่องก็จะทำให้ภาพนั้นชัดขึ้นและสามารถนำภาพภายในกล่องเสียง ออกมาขยายและแสดงให้ผู้ป่วยเห็นได้ทางจอโทรทัศน์ ภาพที่ออกมานั้นจะเป็นภาพเคลื่อนไหว (เหมือนการดูภาพยนต์) แต่ภาพเคลื่อนไหวที่เห็นนั้นมีความถี่สูง (ความถี่เดียวกันกับความถี่ของเสียงผู้ป่วย) ภาพจึงเคลื่อนไหวเร็วจนบางครั้งไม่สามารถแยกความผิดปกติออกจากกล่องเสียงปกติได้จึงได้มีการสร้างอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นตัวเสริมทำให้การส่องกล้องนั้นได้รายละเอียดของกล่องเสียงค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถนำภาพมาแสดงในความถี่ที่ช้ากว่าปกติได้ (slow motion) จึงสามารถเห็นความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกล่องเสียงได้ง่าย และชัดขึ้นเครื่องมือนี้เรียกว่า “STROBOSCOPE”

STROBOSCOPE เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการส่องกล้องเข้าไปตรวจกล่องเสียงของผู้ป่วย โดยตัวกล้องจะถูกเชื่อมเข้ากับ STROBOSCOPE เมื่อมีการถ่ายภาพภายในกล่องเสียงขึ้นภาพเหล่านั้นจะถูกนำมาประมวลภายในเครื่อง STROBOSCOPE และแสดงให้เห็นภาพทางจอโทรทัศน์โดยสามารถแสดงให้ดูได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวแบบปกติ และแบบช้ากว่าปกติ (slow motion) ทำให้สามารถตรวจเช็คความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น เช่นภาวะการอักเสบ, เนื้องอก, ถุงน้ำ, มะเร็ง, แผลต่างๆ, การทำงานของสายเสียง, ภาวะอัมพาตของสายเสียง, ภาวะน้ำกรดไหลย้อน, ภาวะเลือดออกหรือบวมช้ำของสายเสียง, กล้ามเนื้อของสายเสียงลีบฝ่อ เป็นต้น

STROBOSCOPEยังสามารถตรวจรายละเอียดของกล่องเสียงและนำภาพมาเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการรักษา เช่น ก่อนผ่าตัด และ หลังผ่าตัดได้ด้วย

ขณะที่ตรวจโดยใช้ STROBOSCOPE นั้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีการออกเสียงร่วมด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตรวจได้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถออกเสียงได้ เช่นขณะที่กำลังหอบเหนื่อย, ไม่มีแรงมากพอที่จะเปล่งเสียงได้ หรือไม่รู้สึกตัวเป็นต้น

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

QUIT LINE โทร.

7 มิถุนายน 2556 2.827

1600 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรจากโทรศัพท์ตามบ้านหรือมือถือก็ได้ เป็นบริการทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9-18 นาฬิกา

กล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบ

17 กุมภาพันธ์ 2557 34.800

สัปดาห์นี้ ผมขอนำเสนอปัญหาการเจ็บปวดที่พบได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของทุกๆท่าน ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยประสบปัญหาเรื่อง “กล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบ” ตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ