แบบประเมินความเสี่ยงภาวะโรคกระดูกพรุน

Image

ผู้หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป หรือผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

สูบบุหรี่, ดื่มสุราหรือกาแฟ

รับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีต่ำ, โปรตีนสูงมากเกินไป, ฟอสเฟตสูง เช่น น้ำอัดลม

มีประวัติเป็นเบาหวาน, ไทรอยด์เป็นพิษ, โรคไต, มะเร็งไขกระดูก

ใช้ยาประจำ เช่น สเตอรอยด์, ไทรอยด์ฮอร์โมน, ยากันชัก ฯลฯ

ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโตสเตอโรนต่ำ เช่น ผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน หรือตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง

มีประวัติของตนเองหรือคนในครอบครัวกระดูกหักง่าย

ประเมินความเสี่ยง (Submit)