การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

Image

อายุ

เพศ

ดัชนีมวลกาย (น้ำหนัก (kg)/ส่วนสูง2 (m2))

รอบเอว

ความดันโลหิตสูง

ประวัติเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)

ประเมินความเสี่ยง (Submit)