https://www.bangkokhealth.com/wp-content/uploads/2021/02/hackathon-scaled.jpg

HEALTH DATA SCIENCE HACKATHON

            บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, สถิติ หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมแข่งขัน Health Data Science Hackathon ในรูปแบบออนไลน์เพื่อค้นหาไอเดีย สร้างโมเดลหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากมุมมองหรือวิธีการของผู้เข้าแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลสุขภาพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 190,000 บาท

รูปแบบการแข่งขัน

 1. ทำการแข่งขันแบบออนไลน์ โดยแข่ง 2 รอบคือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเซ็นเอกสาร NDA (Non-disclosure Agreement) (ดาวน์โหลดเอกสารในหน้าลงทะเบียน)
 3. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3-5 คน
 4. คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

รูปแบบของข้อมูล

ใช้ข้อมูลที่จำลองมาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล 8 แห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ป่วย เป็น Structure Data

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่จำกัดอายุและอาชีพของผู้เข้าแข่งขัน

* ในกรณีของชาวต่างชาติ (อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ให้สมาชิกที่เป็นคนไทยอธิบายสัญญา NDA ให้ชาวต่างชาติเข้าใจก่อนเซ็นต์

วันและช่วงเวลาของแข่งขัน

 • 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 : ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนแข่งขัน
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
 • 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 : แข่งขันในรอบคัดเลือก เริ่ม 9.30 น.และจบ 9.30 น. (24 ชั่วโมง)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • 1 – 2 มีนาคม 2564 : แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เริ่ม 9.30 น.และจบ 9.30 น. (24 ชั่วโมง)
 • 5 มีนาคม 2564 : ประกาศผลรางวัล
 • 8 มีนาคม 2564 : พิธีมอบรางวัล (ทีมที่ได้รับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองหรือส่งตัวแทนในทีมมารับรางวัลเท่านั้น ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. รอบคัดเลือก: คะแนนมาจากความคิดสร้างสรรค์และความประทับใจที่คณะกรรมการมีต่อผลงาน โดยดูจากเอกสารการนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
 2. รอบชิงชนะเลิศ: Objective Score 50 คะแนน และการนำเสนอผลงาน 50 คะแนน

รางวัล

เงินรางวัล
อันดับ 1 100,000 บาท
อันดับ 2 50,000 บาท
อันดับ 3 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 10,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. องค์ความรู้ที่เกิดจากการแข่งขัน ถือเป็นสมบัติของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 2. ทีมที่ได้รับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองหรือส่งตัวแทนในทีมมารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัล วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310
 3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ประเทศไทยเท่านั้น
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในทีม
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับภาระและ/หรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 6. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบและพบการกระทำใดๆที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 8. ผู้ที่ได้รับรางวัล ยินยอมให้ทางบริษัทฯ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ และ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามเห็นสมควร
 9. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก กิจกรรมหรือกติกาและของรางวัล ได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
 • นายวรุตม์ วิเศษจินดา, นายนนทกร มาคีรี
 • Email – [email protected], [email protected]
 • โทร 02-310-3019
Ftxn9mE Imgur