สุขภาพทั่วไป

Text size -+
  • Diabetes Risk Assessment Form

  • 08-03-2016
  • Diabetes screening is useful in searching for patients who have no diabetic symptoms, in order to provide patients with the diagnosis and treatment at an early stage. However, knowledge of diabetes risk results in a more effective and economical screening process.
   Source: Thailand Clinical Practice Guidelines for Diabetes 2014

  • Stress Self-Assessment and Analysis

  • 08-03-2016
  • In the past 2 months, have you ever experienced any degrees of the following behaviors or feelings? Please select the appropriate level according to your true experience.
   Department of Mental Health, Ministry of Public Health

  • แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

  • 08-03-2016
  • ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
   โปรดเลือกข้อมูลลงในช่องแสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตามความเป็นจริงมากที่สุด

  • Depression Questionnaire

  • 15-03-2016
  • Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems?
   Source: Pfizer Inc.

  • การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

  • 18-05-2015
  • การตรวจคัดกรองมีประโยชน์ในการค้นหาผู้ซึ่งไม่มีอาการ เพื่อการวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อย่างไรก็ดี การทราบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ทำให้การคัดกรองประหยัดคุ้มค่าขึ้น ที่มาแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557