บริการของเรา

Text size -+

บริการของเรา (Our Services)

1. ร้านวิจัย (Research Shop)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เปิดช่องทางให้บริการแก่ผู้ทำวิจัยผ่านโปรเจค ร้านวิจัย (Research Shop)โดยมีทีมผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพคอยให้คำปรึกษา สามารถใช้บริการได้ผ่านเว็บไซต์ bangkokhealth.com หรือนัดหมายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในหลายเรื่อง ตั้งแต่การตั้งคำถาม การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การเขียนเชิงหลักการและเหตุผล การคิดระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล ตลอดจนการเขียนสรุปผลการวิจัย การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครใช้บริการผ่านระบบ Research Portal บนเว็บไซต์
www.bangkokhealth.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลข 0-2310-3273 และ 0-2755-1919

2. แผนกข้อมูลสุขภาพ (Health Information unit)

แผนกข้อมูลสุขภาพ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ มุ่งเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ผ่านช่องทาง BDMS Group Mail และเว็บไซด์บางกอกเฮลล์ดอทคอม ภายใต้สโลแกน "คิดถึงข้อมูลสุขภาพ คิดถึงบางกอกเฮลล์ โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Think about health information, Think about BHR Center)" นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ

ผู้สนใจสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารสุขภาพอินเทรนด์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่  เว็บไซด์
www.bangkokhealth.com และเฟสบุ๊คศูนย์ฯ www.facebook.com/bhrcenter

3. การอบรมงานวิจัย (Research Training)

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารากฐานการวิจัยภายในศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพให้มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมาตรฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ ดังนั้น หนึ่งในภารกิจของเราก็คือการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยให้แก่บุคลากร โดยจัดให้มีการประเมินผลและฝึกอบรมเพิ่มเติมทุกปี นับถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยกรุงเทพได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมมาแล้วหลายด้าน ทั้งระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนาแบบสอบถาม ชีวสถิติพื้นฐาน และการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเป็นต้น

4. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Medical Journal)

Bangkok Medical Journalเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่บทความด้านสุขภาพส่งเสริมแนวทางการรักษาคนไข้ให้แก่แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังเปิดรับบทความจากผู้สนใจในหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพ

โดยท่านสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokmedjournal.com หรืออีเมล์ bangkokmedjournal@bgh.co.th