นพ.ธราธิป ประคองวงษ์

นพ.ธราธิป ประคองวงษ์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์สาขาโรคทางเดินอาหาร
สาขา:

บทความที่เผยแพร่

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

5 มิถุนายน 2560
  • 1