About Us

วิสัยทัศน์
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะใช้ยุทธศาสตร์สี่ประการเพื่อพัฒนาคนและเครือข่ายให้สามารถคิดและทำวิจัยด้วยกัน โดยไม่พัฒนาคนหรือการวิจัยแบบโดดเดี่ยว

  • การทำงานกับภาคีและเครือข่าย
  • การจัดการความรู้และวิทยาการ
  • การเสริมสร้างความสามารถ
  • การทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข

พันธกิจ
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ทักษะและจริยธรรมการวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านงานวิจัย และการพัฒนาของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลในเครือข่าย และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Annual Report

annual2014-2019
annual2018
annual2017
annual2016
annual2015
annual2014