Articles

การเล่นอวัยวะเพศ

By noppol
10

การเล่นอวัยวะเพศ

มักเกิดในเด็กวัยปฐมวัยหรือวัยอนุบาล เกิดเนื่องจากมีเหตุการณ์บังเอิญ ให้เด็กได้จับต้องบริเวณอวัยวะเพศของตน หรือมีการถูไถบริเวณนั้นทำให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินและพอใจ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เด็กอยากจับบริเวณนั้นบ่อยขึ้น จนในที่สุดทำจนเป็นนิสัย ทำให้เลิกยาก แนวทางแก้ไขที่สำคัญ คือ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ไม่ควรมองพฤติกรรมของเด็กแบบนี้ว่าเป็นสิ่งผิด สิ่งชั่วร้าย หรือบ่งบอกว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะมีความผิดปกติทางเพศแต่อย่างใด แต่ควรมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำบ่อยจนติดเป็นนิสัย และพยายามช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป หลักการแก้ไขคือ ขณะเด็กทำพฤติกรรมเหล่านี้ ควรจะเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปอยู่กับสิ่งอื่นแทน เช่น ชวนเด็กออกมาเล่นบอลกลางแจ้ง ผู้ใหญ่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังนาน ไม่สนใจที่พฤติกรรมนี้ของเด็กแต่สนใจที่ตัวเด็กให้เวลาต่อเด็กมากขึ้น เลิกใช้วิธีว่ากล่าว ดุว่า หรือประณามให้เด็กได้รับความอับอาย เลิกการกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศของเด็กบ่อยๆ เช่น ล้างก้นบ่อย ๆ หรือใช้ฝักบัวล้างก้นเด็กบ่อย ๆ ในที่สุดเด็กจะเลิกนิสัยนี้ได้

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์