Articles

มีเบนดาโซล (Mebendazole

By noppol
7

มีเบนดาโซล (Mebendazole)

มีเบนดาโซลเป็นยาถ่ายพยาธิที่ปลอดภัยตัวหนึ่ง มีจำหน่ายหลายชื่อการค้า สามารถใช้ฆ่าพยาธิหลายชนิด โดยเฉพาะพยาธิตัวกลมต่าง ๆ เด็กที่มีปัญหาพยาธิเข็มหมุด หรือพยาธิเส้นด้ายที่มักค้นก้นในเวลากลางคืนให้รับประทานชนิดความแรง 100 มิลลิกรัมเพียง 1 เม็ด รับประทานพร้อมอาหารโดยเคี้ยวละเอียดก่อนกลืน สามารถให้ซ้ำได้ในอีก 2 สัปดาห์ สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ให้รับประทานชนิด 500 มิลลิกรัมครั้งละ 1 เม็ด รับประทานพร้อมอาหาร และเคี้ยวละเอียดก่อนกลืนเพียงครั้งเดียว

ข้อควรรู้ ยานี้แม้ว่าการดูดซึมจะน้อย แต่ก็ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ หรือสตรีมีครรภ์ สุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคพยาธิขึ้นในครอบครัว

ที่มา : แผ่นพับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และข่าวสาร สภาเภสัชกรรม
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์