Articles

การส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ

By noppol
5

การส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ

การส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะการส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะเป็นการตรวจดูภายในท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะรวมไปถึงท่อไต ใช้ในการวินิจฉัยรวมทั้งให้การรักษาโรคนิ่วด้วย คือ ส่องกล้องเข้าไปและอาจจะเอานิ่วออกมา และยังช่วยวินิจฉัยมะเร็ง หรือเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์สามารถที่จะตัดเนื้อของเนื้องอกที่ส่องกล้องไปพบออกมาตรวจได้ เอามาดูว่าเป็นเนื้อร้าย หรือเป็นมะเร็งหรือไม่ แพทย์จะต้องให้ยาชาเฉพาะที่ก่อนที่จะสอดกล้องเข้าไป หรืออาจจะต้องดมยาสลบในกรณีที่ผู้ป่วยกลัว หรือไม่อยากจะรับรู้อะไร ผู้ป่วยที่จะรับการตรวจควรจะงดน้ำ อาหารก่อนจะตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ถ้าจะดมยาสลบหรือให้ยาชาจะได้ไม่อันตราย

 

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ
ที่ปรึกษา