Articles

มลพิษทางน้ำ

By noppol
11

มลพิษทางน้ำ

น้ำ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืชทุกชนิด และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย การเกิดมลพิษทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดหรือเกิดน้อยที่สุด มิฉะนั้น เราทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

ปัญหามลพิษทางน้ำมีสาเหตุสำคัญหลัก ๆ ดังนี้ ค่ะ

ปัญหาจากอาคารบ้านเรือนและชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทุกครัวเรือน ปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง มิได้ผ่านขบวนการกำจัดใดๆ ปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นน้ำเสียจากขบวนการผลิต การล้าง ขบวนการหล่อเย็น เป็นต้น แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องบำบัดน้ำทิ้งเหล่านี้ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็ตามแต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึง ปัญหาจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในกระบวนการเพาะปลูกมักมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อย่างขาดความระมัดระวัง ทำให้สารเคมีแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการฉีดพ่นสาร การชะล้างโดยฝน การล้างภาชนะที่บรรจุหรืออุปกรณ์การฉีดพ่นในแหล่งน้ำ หวังว่าท่านที่ได้รับฟังหัวข้อเรื่องนี้ จะได้ตระหนักถึงพิษภัยของมลพิษทางน้ำที่คืบคลานข้ามาใกล้ตัวเราทุก ๆ คนในขณะนี้ ผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายราชการและเอกชนได้ช่วยกันรณรงค์และมีมาตรการต่าง ๆ ออกมามากมาย แต่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะอยู่ที่ตัวเราทุก ๆ คน ที่จะช่วยกันลดปริมาณของมลพิษทางน้ำ โดยช่วยบอกกล่าวแก่ผู้ใกล้ชิดของท่านและต่อผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดการกับน้ำเสียของบ้านและโรงงานเท่าที่ควร แล้วมลพิษทางน้ำก็จะค่อย ๆ ลดลง จนเหลือน้อยเต็มทีและไม่เป็นพิษภัยต่อร่างกายของเราอีกต่อไปนะคะ