Articles

ประจำเดือนคืออะไร

By noppol
8

ประจำเดือนคืออะไร

ประจำเดือนคือ “เลือดดีในร่างกายที่ออกมาพร้อมกับเยื่อบุพื้นผิวโพรงมดลูก” การที่มีสีดำเพราะเลือดที่ออกมานั้นถูกกรด หรือสภาวะด่างในช่องคลอดทำปฏิกิริยา สีที่แดงก็เลยคล้ำหรือดำ เลือดประจำเดือนหมายถึง ความล้มเหลวในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่จะเกิดจากการปฏิสนธิ เยื่อบุโพรงมดลูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีต่อมสร้างสารอาหารเรียงตัวอยู่มากมาย เมื่อยังไม่มีการตกไข่ ฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกให้หนาตัวฟูขึ้นคล้ายฟองน้ำถูกซึมซับน้ำเข้าไป เมื่อมีการตกไข่แล้วรังไข่ก็จะส่งฮอร์โมนเพศอีกชนิดหนึ่งมากระตุ้นให้ต่อมในเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก สร้างสะสมสารอาหารไว้เพื่อเป็นอาหารให้แก่ตัวอ่อนหรือเรียกว่าคัพพะ ที่เกิดการปฏิสนธิมาฝังเพื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารก ถ้าไข่นั้นมีการปฏิสนธิ ฮอร์โมนเพศที่ส่งมากระตุ้นหลังจากตกไข่จะทำหน้าที่ได้ประมาณ 14 วัน ก็จะหมดไป เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเกิดการขาดเลือดมาเลี้ยง ทำให้เนื่อเยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาฟู เริ่มเสื่อมสภาพจะเกิดการหลุดลอก และขณะเดียวกันก็จะเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้มีเลือดออกมาปนกับเนื่อเยื้อบุโพรงมดลูก ซึ่งเมื่อเสื่อมตายจะสลายเป็นสารเหลวปนออกมากับเลือดทำให้เกิดสีคล้ำ และเมื่อไหลออกมาในช่องคลอดก็จะทำปฏิกิริยากับสารหลั่งในช่องคลอดที่มีสภาพเป็นกรด สีก็จะคล้ำขึ้นไป ขณะที่เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอก หลอดเลือดฉีกขาดค่อยๆ ดำเนินไปนั้น กล้ามเนื้อมดลูกก็จะคอยบีบตัวรัดหลอดเลือดทำให้เลือดหยุดไหลภายใน 3-5 วัน ดังนั้นเลือดประจำเดือนหรือเลือดระดู ปกติจะมีสีคล้ำถึงดำ และออกนานประมาณ3-5 วัน

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
453 บทความ
ผู้ประพันธ์