Tags :: ไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เดิมเรียกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดไม่ใช่เอ-ไม่ใช่บี

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ