Tags :: ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ภัยร้ายที่กำลังรุนแรง

อาการทั่วไปของโรคนี้ที่เกิดในเด็กและผู้ใหญ่จะไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีไข้สูงมาก กินยาแล้วไข้ไม่ลด อาจมีจุดเลือดออกเล็กๆ สีแดงที่ผิวหนังกระจายตามตัว เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน แต่ในผู้ใหญ่มักจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตามาก มักเป็นรุนแรงกว่าเด็ก

28 สิงหาคม 2560

เชื้อไวรัสเดงกี่ ซีโรทัยป์ 3

จากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสัดส่วนของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกซีโรทัยป์ 3 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกซีโรทัยป์ดังกล่าวทั่วประเทศ

11 มีนาคม 2558

ยุงพาหะของไข้เลือดออก

นช่วงที่มีการระบาดของไข้เลือดออก หาก พบเด็กมีอาการเซื่องซึม ไข้สูง อาเจียน ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบนำมาพบแพทย์ทันที ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในเด็กอายุ 5-10 ปี

11 มีนาคม 2558

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเป็นอย่างไร

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทา (hanta virus) มีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างจากโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ โดยพบว่าผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของการทำงานของไตร่วมด้วย

11 มีนาคม 2558

โรคไข้เลือดออกเดงกี

โรคไข้เลือดออกเดงกี (dengue hemorrhagic fever-DHF) นับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่พบใหม่(emerging disease) เมื่อ 45 ปีที่แล้ว โดยพบการระบาดเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2497

11 มีนาคม 2558

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง และมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในเด็กอายุ 5-10 ปี ระยะแรกมักมีอาการไข้สูง 3-7 วัน ร่วมกับอาการอาเจียน ปวดท้อง ไม่มีอาการหวัดเด่นชัด และอาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ

24 พฤษภาคม 2557

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อโดยมีสาเหตุมาจากยุงลาย Aedes Aegypti ตัวเมียกัด เมื่อยุงกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) จะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน

4 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ