Tags :: โรคไข้เลือดออกเดงกี

โรคไข้เลือดออกเดงกี

โรคไข้เลือดออกเดงกี (dengue hemorrhagic fever-DHF) นับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่พบใหม่(emerging disease) เมื่อ 45 ปีที่แล้ว โดยพบการระบาดเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2497

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ