Tags :: โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเป็นอย่างไร

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทา (hanta virus) มีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างจากโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ โดยพบว่าผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของการทำงานของไตร่วมด้วย

11 มีนาคม 2558

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อโดยมีสาเหตุมาจากยุงลาย Aedes Aegypti ตัวเมียกัด เมื่อยุงกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) จะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน

4 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ