Tags :: โรคอ้วนจากความเครียด

โรคอ้วนจากความเครียด

โรคอ้วนจากความเครียด จากผลการวิจัยทางคลีนิคของ University of Maryland School of Medicine Baltimore พบว่าความเครียดส่งผลต่อเนื่องถึงเซลล์ไขมันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เราอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ