Tags :: โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด ติดต่อได้ด้วยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน หรือโดยการสัมผัส ตลอดจนการใช้ของใช้ร่วมกับผู้ที่เป็น อีสุกอีใส หรืองูสวัด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หรือที่นอน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ