Tags :: โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบมากในประเทศทางแถบเอเชีย โดยมีอัตราการพบโรคที่ 150 – 220 / 100,000 คน ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง สำหรับในประเทศไทยโรคมะเร็งตับ มีการตรวจพบเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งปอด

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ