Tags :: โรคติดต่อในฤดูร้อน

โรคติดต่อในฤดูร้อน

ฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด ในบางพื้นที่ของประเทศที่ประสบกับภาวะภัยแล้ง ในช่วงฤดูร้อนนี้อาจจะเกิดการระบาดของโรคติดต่อบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ