Tags :: โรคจากยุง

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 1: โรคติดต่อที่เกิดจากยุง

ช่วงนี้ก็เข้ามาสู่ฤดูฝนอีกครั้ง ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากความชื้นในอากาศและปริมาณน้ำฝนมากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากความชื้นและน้ำขังได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากน้ำโดยตรง

9 มิถุนายน 2561

เชื้อไวรัสเดงกี่ ซีโรทัยป์ 3

จากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสัดส่วนของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกซีโรทัยป์ 3 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกซีโรทัยป์ดังกล่าวทั่วประเทศ

11 มีนาคม 2558

ยุงพาหะของไข้เลือดออก

นช่วงที่มีการระบาดของไข้เลือดออก หาก พบเด็กมีอาการเซื่องซึม ไข้สูง อาเจียน ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบนำมาพบแพทย์ทันที ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในเด็กอายุ 5-10 ปี

11 มีนาคม 2558

โรคไข้เลือดออกเดงกี

โรคไข้เลือดออกเดงกี (dengue hemorrhagic fever-DHF) นับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่พบใหม่(emerging disease) เมื่อ 45 ปีที่แล้ว โดยพบการระบาดเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2497

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ