Tags :: โรคกลัว

โรคกลัว

โรคกลัว เป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งซึ่ง มีอาการสำคัญคือ ความกลัวต่อวัตถุ , สัตว์, บุคคล, หรือสถานการณ์ ซึ่งคนปกติไม่ได้กลัวกัน และความกลัวนี้จะรุนแรงมากกว่าความกลัวตามปกติมาก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ