Tags :: โปรตีน

โปรตีน : มีในอาหารประเภทใด

เราสามารถแบ่งโปรตีนตามแหล่งที่มาได้เป็น 2 พวก คือ โปรตีน จากสัตว์และโปรตีนจากพืช สำหรับการพิจารณาคุณค่าของโปรตีนทางโภชนาการ เราต้องดูทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไป

24 พฤษภาคม 2557

โปรตีน : ความสำคัญต่อร่างกาย

ร่างกายคนเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่สำคัญครบทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ จึงทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ได้ตามปกติ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ