Tags :: เฝือกไม้

การรักษาด้วยเฝือกไม้

ในปัจจุบัน การรักษากระดูกหักบางพื้นที่ ประชาชนยังคงมีความศรัทธาในการรักษาด้วยวิธีใช้เฝือกไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชนทบห่างไกลสถานพยาบาล แต่ก็ยังพบได้ในกรุงเทพมหานคร โปรดติดตามข้อมูลต่อไปนี้ แล้วท่านจะทราบว่าเฝือกไม้มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ