Tags :: เด็กและความปลอดภัยในรถ

เด็กและความปลอดภัยในรถ

ในปัจจุบันนี้ รถยนต์ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครอบครัว ไม่ว่าในเขตกทม. ปริมณฑลหรือต่างจังหวัด เพราะระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการประชาชนได้อย่างดียังมีไม่พอเพียง ดังนั้นแต่ละบ้านก็จะมีรถยนต์ไว้ใช้สอยเพื่อความสะดวกสบาย และสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอน ก็คือ การที่เด็ก ๆ ที่อยู่ตามบ้านที่มีรถยนต์ได้รับอันตรายที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ดังนี้

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ