Tags :: เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก

อาการของเด็กออทิสติกมักแสดงให้เห็นในระยะ 3 ขวบ บางรายสามารถสังเกตเห็นตั้งแต่อายุน้อย ๆ ในเด็กปกติ 10,000 คน จะพบเด็กออทิสติกประมาณ 4 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ