Tags :: อาการปวดขณะร่วมเพศ

อาการปวดขณะร่วมเพศ

อาการปวดขณะร่วมเพศ เป็นสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งของการหย่าร้าง เมื่อเกิดขึ้นจะต้องได้รับการแก้ไข อย่าปล่อยปละละเลย เพราะสาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บในขณะร่วมเพศ ค่อนข้างสลับซับซ้อน ซึ่งอาจจะมาจากความผิดปกติทางกาย หรือทางจิตใจก็เป็นได้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ