Tags :: อาการปวด

Help Guide iPain แก้อาการ ปวดคอ ปวดไหล่ จากการเล่นสมาร์ทโฟน

อาการปวด คอ ไหล่ และแขน จากท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ท่าทางเหล่านี้จะเป็นตัวการทำให้เกิด iPain

28 กันยายน 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ