Tags :: หนังตาผิดปกติ

หนังตาผิดปกติ

หนังตาผิดปกติ เปลือกตาหรือหนังตาทำหน้าที่ปิดตา เพื่อป้องกันผิวกระจกตาดำ และเยื่อบุตา ถ้ามีความผิดปกติของหนังตา กระจกตาดำ และเยื่อบุตาอาจจะแห้งหรือเป็นแผล การรักษาด้วยยาหยอดหรือป้ายตาจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้ ส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดหนังตาเป็นการรักษาเสริมของการใช้ยา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ