Tags :: สายตายาวในคนสูงอายุ

สายตายาวในคนสูงอายุ

คนเราทุกคนทุกชาติทุกภาษา จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ และการเวียนว่ายในวัฏสังขารไม่แน่นอน เมื่อทุกคนมีอายุเข้าวัยประมาณ 40 ปี

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ