Tags :: ฤดูร้อน

การออกกำลังกายในฤดูร้อน

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม/ การปลูกป่า/ การใช้ชีวิตประจำวันที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา/ มีการกล่าวถึงอุณหภูมิของโลกที่นับวันแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

19 เมษายน 2560

โรคฤดูร้อน

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

10 เมษายน 2560

โรคติดต่อในฤดูร้อน

ฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด ในบางพื้นที่ของประเทศที่ประสบกับภาวะภัยแล้ง ในช่วงฤดูร้อนนี้อาจจะเกิดการระบาดของโรคติดต่อบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

24 พฤษภาคม 2557

โรคในเด็ก ที่ควรระวังในฤดูร้อน

เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาว และเริ่มเข้าฤดูร้อน ลักษณะภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไป โรคที่พบก็เปลี่ยนชนิดไป กลายเป็นโรคฤดูร้อนที่มีปัญหาแตกต่างกันออกไปจากฤดูหนาว โรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด โรคไอ โรคหอบ และหืด ก็มักจะไม่เป็นในช่วงฤดูร้อนนี้ แต่จะพบโรคเหล่

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ