Tags :: ยารักษาโรคจิต

ยารักษาโรคจิต

ยารักษาโรคจิต หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยานี้จะช่วยลดอาการได้ มีผลให้ความคิดแจ่มใสขึ้น และช่วยให้แพทย์สามารถช่วยให้ผู้ป่วยแก้ปัญหาที่เกิดในจิตใจของผู้ป่วยได้ดีขึ้น

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ