Tags :: มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ

น้ำ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืชทุกชนิด และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย การเกิดมลพิษทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดหรือเกิดน้อยที่สุด มิฉะนั้น เราทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ