Tags :: ภาวะการดูดนิ้ว

ภาวะการดูดนิ้ว

ภาวะการดูดนิ้วมือในเด็กพบไพด้ตั้งแต่ในทารก โดยทั่วไปแล้วในระยะ 2 ขวบปีแรกนั้น่ถือว่ายังเป็นช่วงปกติที่เด็กจะมีการดูดนิ้ว โดยปกติแล้วเด็กจะหยุดนิสัยการดูดนิ้วไปได้เอง เมือ่อายุ 3 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วที่เด็กได้เข้าโรงเรียน ได้พบเพื่อนรวมทั้งการดูดนิ้วนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมนอกบ้าน เด็กจะพยายามเลิกการดูดนิ้วมือไป แต่ถ้าหากว่าเด็กยังมีการดูดนิ้วต่อไปอีกจนกระทั่งอายุ 6-7 ปี

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ